Privacyverklaring ODYN

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, ODYN BVBA, (hierna “wij”) in het kader van uw bezoek aan onze website of uw communicatie met ons via onze website, e-mail, telefoon en sociale media.

Wanneer u met dit Privacybeleid akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw persoonlijke gegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door ODYN BVBA,
Kempische steenweg 303 / 9 - 3500 Hasselt – BE0681.495.076.

U kunt via e-mail contact met ons opnemen op het adres: privacy@odyn.io

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om regelmatig deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Soorten persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij:

Wanneer u contact opneemt via e-mail, telefoon of social media, verzamelen wij:

Wanneer u als kandidaat via onze website of op een andere manier solliciteert voor een vacature, vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om het voor ons mogelijk te maken u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van een geschikte job, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft bezorgd in het registratieproces. Dergelijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet enkel beperkt tot:

Wanneer u ons als klant vraagt om met u samen te werken, registreren wij informatie over u.

Deze informatie kan omvatten, maar is niet enkel beperkt tot:

Zoals beschreven in ons cookiebeleid, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën (zoals webbakens, pixels, advertentietags en apparaat-id’s) om u en/of uw apparaten binnen, buiten en tussen verschillende diensten en apparaten te herkennen. Daarnaast staan we toe dat enkele anderen onze cookies gebruiken, zoals is beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden.

Wanneer u op zoek bent naar persoonlijk inzicht of een job, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

Als u ons als Talent Challenger (bedrijf / werkgever) of Talent Grower (talent coaches / talent ontwikkelaar / kennisinstellingen) vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Uw persoonlijke gegevens kunnen als bewijs worden overgedragen aan de politie of het gerecht, en dit op ons initiatief of indien er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u werd gepleegd in het kader van uw registratie via of gebruik van onze website of eender welke andere communicatie met ons.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om grondige analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze website, producten en diensten of voor het ontwikkelen van mogelijke nieuwe producten en diensten.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van onze partners of derden te vrijwaren als en wanneer uw registratie via of gebruik van onze website of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op eender welke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, intellectuele-eigendomsrechten of om het even welke andere rechten van een derde, (b) een gevaar voor de veiligheid of integriteit van onze website of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of eender welke andere vorm van kwaadaardige code, of (d) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of op een andere manier ongepast of illegaal van aard zijn.

Wettelijke maatstaf voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke partij vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens volgens de beschreven voorwaarden.

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die hierboven reeds werden aangehaald noodzakelijk.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die eveneens hierboven worden beschreven is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, namelijk:

Partijen die wij uw gegevens bezorgen

Wij bezorgen uw persoonlijke gegevens op geen enkele identificeerbare manier aan derden, behalve aan deze vermeld hierboven (Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken) en in deze paragraaf, en behalve wanneer u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven.

Wij doen een beroep op derden om u onze website en diensten te kunnen aanbieden en om uw persoonlijke gegevens te verwerken in onze naam. Wij werken bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verwerken om aan de voorwaarden die vermeld zijn in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” te kunnen voldoen. Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Wanneer dit wettelijk verplicht is, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de regelgevende instanties of ordehandhavingsdiensten.

Locatie en overdracht

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats binnen de Europese Unie. Om uw persoonlijke gegevens echter te kunnen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” van dit Privacybeleid, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens bezorgen aan andere kantoren van ODYN of aan derden die buiten de EER instaan voor de verwerking ervan.

Elke entiteit buiten de EER die instaat voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is verplicht de nodige maatregelen te treffen voor het beschermen ervan. Dergelijke maatregelen vloeien voort uit:

Kwaliteitszorg

Wij doen er alles aan om alleen de persoonlijke gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” van dit Privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig verwerkt om de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” te kunnen verwezenlijken, of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Houd u er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat u niet langer toegang hebt tot een deel of het geheel van onze website en/of andere communicatiekanalen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens onidentificeerbaar maken wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken”, behalve wanneer:

Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen personeelsleden of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonlijke gegevens kunnen deze raadplegen. Bovendien zijn zij gebonden aan strenge regels inzake vertrouwelijkheid. U begrijpt echter dat, hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te vrijwaren, de veiligheid en beveiliging ervan nooit absoluut kan worden gegarandeerd.

Uw rechten

In plaats van ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, kunt u ons ook vragen de verwerking ervan te beperken als en wanneer (a) u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hoger beschreven doeleinden.

Indien u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@odyn.io . Een e-mail met daarin een verzoek om een bepaald recht uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve in de mate die nodig is voor het verwerken van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, ook de reden daarvoor. Het verzoek moet zijn gedagtekend, ondertekend en vergezeld van een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, is het mogelijk dat wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.

Wij brengen u op de hoogte van de ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk inwilligen, en dit ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst ervan.

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor gegevensbescherming.